دکتر سیدمهدی موسوی

نام و نام خانوادگی: سید مهدی موسوی

سال تولد:۱۳۴۴

صادره از: نوشهر

نام پدر:    سید حسین

شغل و مرتبه علمی: عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار پایه ۱۶

گرایش: باستان شناسی دوره تاریخی (ساسانی)

 

 

 مشخصات تحصیلی

۱- رشته کارشناسی، دانشگاه و سال اخذ مدرک: باستان شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸

۲- رشته کارشناسی ارشد، دانشگاه و سال اخذ مدرک: باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳

۳- رشته دکترا، دانشگاه و سال اخذ مدرک: باستان شناسی، دانشگاه برادفورد انگلستان، ۱۳۸۳

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

۱- بررسی اهمیت مذهبی، معیشتی و تفننی شکار در دوران تاریخی ایران بر اساس مدارک باستان شناسی. (پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۳)

۲-Sasanian Figural Silverwork: Imitation, Innovation and the Transformation of  Meaning. (Ph.D thesis, Department of Archaeological Sciences/ Bradford University/ June 2004)

دروس تدریس شده:

۱-   باستانشناسی دوران تاریخی ساسانی، کارشناسی ارشد

۲-     باستانشناسی دوران تاریخی اشکانی، کارشناسی ارشد

۳-   باستانشناسی دوران تاریخی هخامنشی، کارشناسی ارشد

۴-   باستانشناسی دوره تاریخی ماد، کارشناسی ارشد

۵-   هنرهای کاربردی دوران اسلامی، کارشناسی ارشد

۶-   هنر فلز کاری اسلامی، کارشناسی ارشد

۷-   گاهنگاری دوران تاریخی ایران، دکتری

۸-   بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی ایران، دکتری

۹-   بررسی نظریه های باستانشناسی دوران اسلامی، دکتری

 

 

مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی:

۱– سید مهدی موسوی کوهپر؛ رحمت عباس نژاد: “شواهدی از فرهنگ عصر آهن در مازندران”، مقاله ارائه شده در سمینار بین المللی باستانشاسی شمال و شمال شرق ایران، ۱۹-۱۷ آبانماه ۱۳۸۴، گرگان.

 

۲- Mousavi Kouhpar & Taylor: “Towards a New Interpretation of So-Called Triumph of Dionysos Iconography”, Current Research in Sasanian Archaeology and History, University of Durham, November 3rd & 4th, 2001.

 

۳- Mousavi Kouhpar, S.M & Abbasnejad. R: “Some Aspects of Iron Age in Mazandaran, Iran”, International Congress of The Iron Age in the Iranian World, held by Ghent University and the Royal Museums of Art and History, Brussels, Ghent, 17-20 November 2003

 

۴- Mousavi Kouhpar, S.M: “A New Interpretation of Some Religious and Mythical Characters on Sasanian Figural Silverwork”, International Conference of Silla and the West Asia, held by National Museum of Kiongjo, Korea, 10-12 October 2008.

 

۵- سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان: “بررسی و تحلیل سفالهای اشکانی و ساسانی دشت سنقر” مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همایش باستانشناسی ایران: حوزه غرب، آبان ۱۳۸۵٫

۶- سید مهدی موسوی کوهپر؛ رحمت عباس نژاد؛ محمود حیدریان:” گزارش مقدماتی کاوش های باستان شناسی در تپه کلار کلاردشت (فصل اول سال ۱۳۸۵)” مجموعه مقالات نهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، تهران، آذر ۱۳۸۶٫

۷- سید مهدی موسوی کوهپر ؛ محمد قمری؛ مهرداد قربانی؛ مرتضی ادیب زاده: “گزارش توصیفی بررسی باستان­شناسی شهرستان تنکابن”. دهمین کنگره باستان شناسی ایران، بندر عباس ۲۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۸۷٫

۸- سید مهدی موسوی کوهپر؛ حیدریان، محمود؛ فریمانی، زهرا: “سفال سیاه و خاکستری با نقش کنده غرب  مازندران”،  دومین همایش بین المللی باستان شناسان جنوب آسیا .(SOSAA) بهار ۱۳۸۷، شیراز.

۹- سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان: ” رویان کهن (کجور) از دیدگاه مطالعات باستان شناسی”، دومین همایش بین المللی باستان شناسان جنوب آسیا .(SOSAA) بهار ۱۳۸۷، شیراز.

۱۰- سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان: ” بررسی و مطالعه پیکرکهای بدست آمده از تپه کلار “، دومین همایش بین المللی باستان شناسان جنوب آسیا .(SOSAA) بهار ۱۳۸۷، شیراز.

۱۱- کاظم امیر عضدی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ رحمت عباس نژاد: ” مطالعه سفالینه های تپه کلار کلاردشت “، دومین همایش بین المللی باستان شناسان جنوب آسیا .(SOSAA) بهار ۱۳۸۷، شیراز.

۱۲- سید مهدی موسوی کوهپر؛ امیر بشکنی” نگاهی اجمالی بر ظرفیت­های باستان شناختی شهرستان ساری” دهمین کنگره باستان شناسی ایران، ۲۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۸۷، بندر عباس.

۱۳- سید مهدی موسوی کوهپر؛ لیلا خسروی: “بررسی تحلیلی کتیبه های منقور بر روی اشیاء کلماکره در لرستان” دومین همایش ملی زبانشناسی، کتیبه ها و متون، اسفند ۱۳۸۷، تهران.

۱۴- سید مهدی موسوی کوهپر؛ فهیمه شیخ شعاعی؛ ماهفروزی، علی:”بازسازی رژیم غذایی محوطه باستانی گوهرتپه مازندران براساس آنالیز ایزوتوپی نمونه های دندان بدست آمده از آن محوطه”، همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده. اردیبهشت ۱۳۸۹، نوشهر.

۱۵- سید مهدی موسوی کوهپر؛ کاظم امیر عضدی:” مطالعه سفال اشکانی تپه کلار کلاردشت” همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده. اردیبهشت ۱۳۸۹، نوشهر.

۱۶- حسن هاشمی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان؛ رحمت عباس نژاد:” گزارش اجمالی بررسی باستان شناسی منطقه کجور نوشهر” همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده. اردیبهشت ۱۳۸۹، نوشهر.

۱۷- سید مهدی موسوی کوهپر؛ رحمت عباس نژاد: ” فرایند گزار از عصر مفرغ به عصر آهن بر اساس بررسیهای باستان شناختی در محوطه های مازندران “، سومین همایش بین المللی روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه” خرداد ۱۳۸۸، رامسر.

۱۸- سید مهدی موسوی کوهپر؛ مرتضی عطایی؛ راحله کولابادی: “تأثیر هنر فلزکاری ساسانی بر فلزکاری سده­های نخست اسلامی”، همایش ملی هنر اسلامی، ابان ۱۳۹۰، بیرجند.

۱۹-سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمدحسن ذال: “تحلیل عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر معماری تکایا در مازندران” نخستین همایش ملی هنر تبرستان ” گذشته و حال، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، بابلسر.

۲۰- Mousavi koohpar, S.M; Khosravi, L:’’Golden Masks of Kalmakareh Treasure From Neo Elamite Period (1st Millennium BC)’’, ۴ThInternational Congress of the Society of South Asian Archaeology, Zahedan. Iran.

 

۲۱- Khazaei. M; Vahdatinasab. H; Mousavi Koohpar. S.M:” Archaeological survey in the central part of Kojour Mazandaran”,  ۴ThInternational Congress of the Society of South Asian Archaeology, Zahedan. Iran.

 

۲۲- سید مهدی موسوی: ” تقلید و نوآوری در هنر فلزگری ساسانی: “تحلیل موضوعی چند اثر سیمین”، نخستین همایش باستان شناسی و هنر ساسانی؛ دانشگاه شهید بهشتی، ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

۲۳- سید مهدی موسوی: “تحلیل موضوعی بشقاب سیمین ساسانی موجود در موزه بریتانیا” ، همایش ملی باستان شناسی ایران (دستاوردها، فرصتها، آسیب­ها)، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، اردیبهشت ۱۳۹۲٫

 

 مقالات چاپ شده و در دست چاپ در مجلات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مجموعه مقالات:

 

۱- Mousavi Kouhpar, S .M:“An overview of the depiction of female figures on Sasanian silverwork” Journal of Humanities, No 12. December 2006.

 

۲- Mousavi Kouhpar, S. M. & T. Taylor: 2008. A Metamorphosis in Sasanian Silverwork. In: D. Kennet and P. Luft (ed.) Current Research in Sasanian Archaeology, Art & History: BAR International Series 1810. 127-35. Oxford: BAR

 

۳- سید مهدی موسوی کوهپر، ؛ رحمت عباس نژاد: “وضعیت مازندران مرکزی در مرحله گذار از عصر مفرغ به عصر آهن”. مجله پژوهشهای تاریخی دانشگاه زاهدان، شماره اول، پائیز و زمستان ۱۳۸۶٫

۴- هاشم حسینی؛ مجتبی انصاری؛ محمود طاووسی؛ سید مهدی موسوی “تأثیر عوامل جغرافیائی بر تکوین، گسترش و نابودی شهر تابران توس”.  مجله مدرس وابسته به دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶٫

۵- سید مهدی موسوی کوهپر و محمود حیدریان: ” فرهنگ پیش از تاریخی سنقر”. مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، سال ۵۹؛ شماره ۱۸۵-۳ بهار ۱۳۸۷٫

۶- سید مهدی موسوی کوهپر و رحمت عباس نژاد: ” پژوهشی در چند مقبره برجی شکل رویان کهن” مجله اثر از انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شماره ۴۲-۴۳ ، پائیز و زمستان ۱۳۸۶٫

۷- زهره روحفر؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فرهنگ خادمی:” تصمیم، نقش و الالواح الکتابیه لمحراب امام زاده علی بن جعفر المطلیه بقم” مجله بین المللی علوم انسانی (عربی) دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۱۷-۳، تابستان ۲۰۱۰٫

۸- سید مهدی موسوی کوهپر؛ لیلا خسروی؛ جواد نیستانی: “بررسی تأثیر فرهنگ و هنر اقوام مختلف در اشیای فلزی گنجینه غار کلماکره لرستان، مجله پژوهشهای باستانشناسی دانشگاه زاهدان، سال اول، بهار ۱۳۸۸، شماره ۱ ، ص ۳۶-۷٫

۹- Khosravi, L; Mousavi Kouhpar, S. M; Neyestani, J; Noubari, A: “The Unknown Rulers of Neo-Elamite in Loristan During 1st Millenium B.C Millenium B.C”. The International Journal of Humanities, Vol 17. No 2. Spring 2010.

۱۰- Hashemi. H; Khademi. F; Mousavi Kouhpar. S.M; Neyestani. J: Religiuos Architecture of Sasanian Dynasty, Case study: Chartaghy in Rivand, Sabzevar: Journal of Mithrath Reader. No. 3, November 2010.

۱۱- Alireza Hojabri- Nobari; Alireza Khosrowzadeh; Seyed Mehdi MousaviKouhpar; Hamed Vahdati Nasab: ”Trade andCultural Contacts Between Northern and Southern Persian Gulf During Parthiansand Sasanians: A Study Based on Pottery from Qeshm Iland. The InternationalJournal ofHumanities, Vol.18. No. 2. Spring 2011.

۱۲- Mousavi Haji. S. R; Mousavi Kouhpar. S. M; Koulabadi. R: “An Over View of the Goddess Anahita andIshtar”, Iranian Journal of Archaeological Studies. In press.

۱۳- Mohamareza Nemati; Farhang Khademi Nadoshan; Mehdi Mousavi Kouhpar; Alireza Hojabri Nobari: “Parthian Burial Traditions At Veliran, Northern-Central Iran”. Journal of Parthica. No. 13, 2011.

۱۴- Hosein Tofighian; Farhang Khademi Nadoshan; Seyed Mehdi Mousavi: Sasanian in the Persian Gulf According to Archaeological data.Sasanika Archaeology. No 2. 2011.

۱۵- Alireza Hejebri-Nobari; Alireza Khosrowzadeh; Seyed Mehdi MousaviKouhpar; Hamed Vahdati Nasab: “Iranian and Indian Subcontinent Trade Contacts during Parthian and Sasanian Periods Based on Archaeological Evidences from Excavation and Surveys in Northern and Southern Persian Gulf, and Indian Subcontinent”. Azerbaijan Archaeology & Ethnography. No1. 2011.

۱۶- Seyed Mehdi Mousavi; Fahimeh Sheikh Shoaee; Kamal aldin Niknami and Hamed Vahdatin Nasab: Reconstruction of the Dietary Regimes of the Iron age Populations using Stable Isotope Analysis: Case Study Gohar Tepe, Northern Iran. American Journal of Scientific research, Issue 67. July 2012.

۱۷- Mohammad Jafar Hatamian; Javad Neyestani; Seyed Mehdi Mousavi and Gholam Ali Hatam: Pattern of Chartaq architecture and Building of Islamic Middle age Edifices. Archives Des Sciences. Vol 65, No. 9; Sep 2012.

۱۸- Saeeid Amirhajloo; Javad Neyestani; Seyed Mehdi Mousavi and Hamid Khatib Shahidi: Architectural Features of Qajar-era Landlords’ forts in the Borkhar plain of Isfahan, Iran. Archives Des Sciences. Vol 65, No. 9; Sep 2012.

۱۹- Parastoo Masjedi; Farhang Khademi; Mahdi Hajvaliei; Seyed Mehdi Mousavi and Javad Neyestani: “Elemental Analysis of Silver Coins of Seljuks’ of Rome by PIXE: a case Study”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry. Vol. 13, No.1, 2012.

۲۰- Parastoo Masjedi; Farhang Khademi; Javad Neyestani and Seyed Mehdi Mousavi: “Elementary Comparison of Silver Coins of Iranian Seljuk with Those of Roman Empire by PIXE”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry. Vol. 14, No.1, 2013.

۲۱- Ali Sajjadi; Farhang Khademi; Javad Neyestan and Seyed Mehdi Mousavi: Water and Waste water System of Falak-ol-Aflak Fortress in the Islamic Period. Archives Des Sciences. Vol IXX. No. XX.

۲۲- Koulabadi. R; Mousavi Kouhpar. S.M; Ataie. M.: A New Look at the Sasanian Silver Ewer with Mythical Depictions. Journal of Mithrath Reader. No. 4, November 2012.

۲۳- حسن هاشمی؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر ؛ جواد نیستانی: چهارتاقی خانه دیو آتشکده نویافته از دوره ساسانی، مجله باغ نظر، سال هفتم، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۹٫

۲۴- جواد نیستانی؛ عباس نامجو؛ سید مهدی موسوی کوهپر: مکان یابی آتشکده های چهارگانه مهر نرسی: بررسی آتشکده های مسیر بیشابور –اردشیر خره؛ مجله مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران؛ شماره ۱، دوره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۱۷۶-۱۵۹٫

۲۵- فهیمه شیخ شعاعی؛  سید مهدی موسوی کوهپر ؛ حامد وحدتی نسب: “بازسازی رژیم غذایی محوطه باستانی گوهر تپه مازندران بر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه های دندان بدست آمده از آن محوطه”، مجله مطالعات باستان شناسی، دوره ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان۱۳۹۰ .

۲۶- فرهنگ خادمی ندوشن؛ محمدرضا نعمتی؛ سید مهدی موسوی کوهپر ، علیرضا نوبری: “نگرشی بر شیوه های تدفین اشکانی و ساسانی در ولیران دماوند”، مجله مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران؛ در  نوبت چاپ.

۲۷- سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان؛ حامد وحدتی نسب؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی: “تحلیل نوزیع فضایی نقاط باستانی استان مازندران”، مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران؛ دوره: ۴۳، شماره: ۷۵ (بهار۱۳۹۰).

۲۸- سید مهدی موسوی کوهپر؛ کاظم امیر عضدی:” مطالعه سفال اشکانی تپه کلار کلاردشت”، مجموعه و خلاصه مقالات همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده. اردیبهشت ۱۳۸۹٫

۲۹- حسن هاشمی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان؛ رحمت عباس نژاد:” گزارش اجمالی بررسی باستان شناسی منطقه کجور نوشهر”، مجموعه و خلاصه مقالات همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده. اردیبهشت ۱۳۸۹٫

۳۰- سید مهدی موسوی کوهپر ؛ میثم فلاح:” گزارش مقدماتی بررسی باستان شناختی بخش سرخرود شهرستان محمود آباد، تابستان ۱۳۸۶”، مجموعه و خلاصه مقالات همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده. اردیبهشت ۱۳۸۹٫

۳۱- فهیمه شیخ شعاعی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ حامد وحدتی نسب: “ماهی آب شیرین منبع غذایی ساکنان محوطه باستانی گوهرتپه”، مجله علمی – پژوهشی مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران؛ در نوبت چاپ.

۳۲- جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سعید امیرحاجلو: الخط والکتابه علی السحاد الایرانی، مجله العلوم الانسانیه الدولیه، شماره ۱۸ (۳) تابستان ۱۴۳۲/۱۳۹۰٫

۳۳- سید مهدی موسوی کوهپر؛ حمیده یسن زاده: “بازتاب نمادین ایزد مهر بر ظروف مدالیون ساسانی (با تکیه بر اسطوره­ی گیاه زاینده)” مجله پژوهشهای انسان شناسی ایران، سال اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫ صص ۱۸۳-۱۶۳٫

۳۴- جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سعید امیر حاجیلو: الخط و الکتابه علی السحاد الایرانی. مجله العلوم الانسانیه الدولیه، الصیف، ۲۰۱۱/۱۴۳۲ ، العدد ۱۸(۲)، صص ۱۲۸-۱۱۵٫

۳۵- فرهنگ خادمی ندوشن؛ مجید ساریخانی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر: مسکوکات عمربن العلاء و حُکمهُ فی طبرستان: دراسه تحلیله لانواع العمله النقدیه. مجله العلوم الانسانیه الدولیه، الشتاء، ۲۰۱۲/۱۴۳۳ ، العدد ۱۹(۱)، صص ۵۵-۳۹٫

۳۶- مصیب امیری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی؛ فرهنگ خادمی ندوشن: طبقهبندی و گونه شناسی سفال‌های ساسانی- اسلامی بیشاپور، مطالعه موردی: سفال های فصل نهم کاوش. مجله مطالعات باستان شناسی، دوره ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫صص۱-۳۳٫

۳۷- محمد جعفر حاتمیان؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ غلامعلی حاتم: تحلیل چگونگی استمرار معماری چهارطاقی از دوره ساسانی به اسلامی در ایران با تکیه بر روش نقد کهن الگویی؛ فصلنامه جامعه شناسی تاریخی، دوره ۴ شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صص۱۹۲-۱۷۳٫

۳۸- Haghighat- Ali; Vahdati Nasab- Hamed; Nobari – Alireza; Mousavi- Seyed Mehdi: “A fabulous Narative of a Semi- Anonymous Myth of Pre-Historic Era in the Iranian Plateau”. Journal of Humanities,Summer 2012 vol 19: 3pp 23-37.

 

۳۹- مریم محمدی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ علیرضا هژبری نوبری: ” مطالعه گونه شناسی، عناصر و اجزاء معماری ایران در دوره ساسانی”، مجله نامه ی باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا، پاییز و زمستان ۹۰٫

۴۰- سید مهدی موسوی؛ میثم فلاح: ” گزارش مقدماتی بررسی باستان شناختی بخش مرکزی شهرستان محمود مازندران تابستان ۱۳۸۶”،پژوهش های باستان شناسی مدرس، بهار و تابستان ۸۸٫٫

۴۱- Hamed vahdati Nasab, Christopher P. Thornton, Seyed Mehdi Mousavi, Naomi Syks and Rahmat Naderi: 2013, The Neolithic Site of Rashak III Rock Shelter, Mazandaran, Iran, In: Mathew. R & Fazeli. H (eds): The neolithisation of Iran: the formation of New Societies. Pp. 262-272. Oxbow Books.

 

۴۲- Alireza Qaderi, Farhang Khademi Nadoshan, Mehdi Mousavi Kouhpar: “Hormoz: A Site Belonging to the Parthian to Islamic Period in Khash County; Journal of Anabasis Studia Clasica et Orientalia. No 3 (2012). Pp. 317-328.

 

۴۳-. حمیده یسین زاده؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ رضا افهمی: مطالعه و بررسی اصول ترکیب بندی در بشقابهای شکار ساسانی؛ مجله هنرهای زیبا (هنرهای تجسمی)، دوره ۱۸، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۲٫ صص۳۲-۲۵٫

۴۴- علیرضا هژبری نوبری؛ نورالله مرادی؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر: نگارکند الیمایی خنگ اژدر؛ مجله باغ نظر، سال دهم، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۲، صص ۶۸-۵۹٫

۴۵- سید مهدی موسوی کوهپر، سجاد نوید، جواد نیستانی: نشانه­های برهمکنش فرهنگی میان ایران و روم در ظروف سیمین دوره ساسانی، دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی، دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص۱۸۴-۱۷۱٫

۴۶- موسی سبزی دوآبی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر: بررسی و تحلیل الگوی استقراری دشت خاوه در دوره اشکانی، دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی، دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص۱۷۰-۱۴۵٫

۴۷- Sasan Seyedin, Mehdi Mousavi Kouhpar, Javad Neyestani, Nematollah Rashidnejad Omran (2014): Archaeometallurgy in Sasanian Cities: Darabgird and Bishapour, Fars Province, Iran.

Antiquity Volume 088 Issue 339.

 

۴۸-  Javad Neyetani; Amirhossein Salehi; Seyed Mehdi Mousavi; Mahdi Hajivaliei; Ali Reza Hejabri Noubari (2014): Politico-Economic Conditions of Ilkhanid Coins from Different Mint Houses by PIXE. Sociology and Anthropology, 2, 29 – 34.

۴۹- اکبر شریفی نیا؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر: تعاملات علمی در قرون نخستین اسلامی بر اساس مطالعات باستان شناسی. مجله مطالعات تاریخ فرهنگی، سال چهارم، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۲، صص ۸۶-۶۳٫

۵۰- علیرضا هژبری نوبری؛ مهسا ویسی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی: لیکیه در دوران هخامنشی. مجله پژو هشهای ایراننشاسی، سال ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۱۸-۹۹٫

۵۱- سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان: بررسی بناها و آثار معماری دوره های باستانی تبرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). مجموعه مقاله های دومین همایش ملی هنر تبرستان (معماری بومی)، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشگاه مازندران.

۵۲- محمود حیدریان؛ سید مهدی موسوی کوهپر: مطالعات تشریحی زغالهای حاصل از کاوشهای باستان شناسی تپه کلار به منظور شناسایی جنس چوب به کار رفته در فعالیت های مقماری و صنعتی غرب تبرستان؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی هنر تبرستان (معماری بومی)، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشگاه مازندران.

۵۳- محمد حسن ذال؛ سید مهدی موسوی کوهپر: تحلیل و گونه شناسی تکایای مازندران بر اساس تنوع اقلیمی؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی هنر تبرستان (معماری بومی)، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشگاه مازندران.

۵۴- مجید ساریخانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر: شرایط زیست محیطی و معماری بومی شهرستان آمل ” نمونه مورد مطالعه: شبکه ارتباطی دوره ساسانی و اوایل اسلام دره-رودخانه هراز”؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی هنر تبرستان (معماری بومی)، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشگاه مازندران.

 

 

 

چاپ کتاب:

۱- لیلا خسروی(زیر نظر سید مهدی موسوی): (۱۳۹۲)گنجینه غار کلماکره؛ انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، تهران.

 

طرحهای پژوهشی اجرا شده:

۱- طرح پژوهشی “بررسی باستان شناسی غرب مازندران”، طرح پژوهشی انجام شده، مصوب دانشگاه مازندران۸۰-۱۳۷۹٫

۲- طرح پژوهشی ” گمانه زنی و لایه نگاری تپه کلار کلاردشت” فصل اول، مصوب پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، شهریور ۱۳۸۵٫

۳- “طرح پژوهشی بررسی باستان شناسی منطقه کلاردشت” مصوب پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، فروردین ۱۳۸۶٫

۴-  طرح تحقیقاتی (ملی) “تهیه نقشه باستان شناسی استان مازندران”، کارفرما: پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ مجری: دانشگاه تربیت مدرس؛ مدیر پروژه: سید مهدی موسوی کوهپر؛ ۱۳۸۶٫

۵- طرح پژوهشی “شناسائی و بررسی معادن ومراکز قلزگری باستان در دامنه های شمالی البرز: اولویت  اول غرب مازندران”، مصوب دانشگاه تربیت مدرس. ۱۳۸۴٫

۶- طرح پژوهشی ” گمانه زنی و لایه نگاری تپه کلار کلاردشت” فصل دوم، مصوب پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، شهریور ۱۳۸۷٫

۷- طرح پژوهشی ” مطالعات باستان شناسی طرح سیستم انتقال آب رودخانه سزار به مخزن سد بختیاری؛ کارفرما: شرکت آب و نیروی ایران؛ مجری: دانشگاه تربیت مدرس؛ مدیر پروژه: سید مهدی موسوی کوهپر؛ زمستان ۱۳۸۹٫

 

 سخنرانی علمی:

۱- مفاهیم اسطوره­ای در هنر فلزکاری دوره ساسانی: سخنرانی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۴٫

۲- آناهیتا یا دایناسوس؟ سخنرانی در دانشگاه بیرجند آذر ۱۳۸۴٫

 

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده مشاوره/راهنمایی:

۱-فهیمه شیخ شعاعی، “بررسی استخوان ساکنان گوهر تپه (عصر آهن) برای تعیین رژیم غذایی”، راهنمایی.

۲-محمد حسن زال، “بررسی باستانشناختی تکایا در مازندران”، راهنمایی.

۳-ابراهیم رایگانی، “اشتباهات فنی و تکنیکی موجود در حجاریها و نقوش برجسته تخت جمشید”، راهنمایی.

۴- زینب اکبری، “بررسی تطبیقی معماری مدارس علوم دینی قاجار شهر تهران و قزوین از دیدگاه باستان شناسی”، مشاوره.

۵- آناهیتا شاهرخی، “بررسی کتیبه های داغستان”، مشاوره

۶- بهاره بخشنده، “پژوهشی در ماندگارهای چوبی مازندران از دیدگاه باستانشناسی، پژوهش موردی: سقا نقارها”، مشاوره.

۷-امیر حسین صالحی، “بررسی و مطالعه مراکز فلزگری باستان در غرب مازندران”، راهنمایی.

۸-زهرا رضایی فریمانی، “بررسی و شناخت صنعت شیشه گری در تل ملیان بر اساس مطالعات آزمایشگاهی”، راهنمایی.

۹- بابر نره ئی، “پژوهشی در مناره های دوره سلجوقی ایران از دیدگاه باستان شناسی”، مشاوره.

۱۰-مروارید مظهری مطلق, “مطالعه تاثیر وتاثر طاق های ساسانی و بیزانس’, راهنمایی.

۱۱- شهرام زارع، “بررسی فراگیر محوطه گسل بم (با تاکید بر اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی) “، راهنمایی.

۱۲-محمود حیدریان، “معرفی سفال پیش از تاریخ دشت میان کوهی سنقر مطالعه موردی بررسی روشمند تپه خدایی”، راهنمایی.

۱۳- سید بهاء حسینی سرتشنیزی،” شناسایی جامعه رمه گردان کوچک و بزرگ بر اساس عناصر موجود در استخوان انسان و حیوان در محوطه های تاریخی برای نظام معیشتی آنان”، مشاوره.

۱۴- نعمت سراغی، ” بررسی باستان شناختی محلهای پیش از تاریخ دشت نهاوند”، مشاوره.

۱۵- یسن زاده، ” پژوهشی در عناصر تزیینی و کیفیت اجرای آنها بر روی آثار سیمین دوره ساسانی”، راهنمایی.

۱۶- فاطمه جمشیدی “مطالعه ریخت شناسی و فن آوری ساخت مصنوعات سنگی به دست آمده از دشت فارسان”،مشاوره.

۱۷- مصطفی خزایی ” بررسی فراگیر باستان شناسی محوطه های باستانی قسمت مرکزی منطقه کجور” مشاوره.

۱۸- مجید گلابی ” شهرسازی اصفهان از دوره ی ساسانی تا پایان دوره سلجوقی” مشاوره.

۱۹- سولماز رئوف ” معرفی و تحلیل باستان شناختی تکنیک سفالینه های زرین فام موجود در مجموعه موسسه موزه های بنیاد” مشاوره.

۲۰- اکبر شریفی نیا ” مطالعه و تأثیر نقش مایه های گچبری دوره ساسانی بر نقوش گچبری اسلامی تا پایان عصر سلجوقی” مشاوره.

۲۱- زینب فروزنده مهر ” مطالعه فنی و هنری آثار گچبری بدست آمده از محوطه قلعه گوری سیمره لرستان و مقایسه آن با گچبری دیگر محوطه های هم دوره” ، راهنمایی.

۲۲- اسماعیل همتی ” تحلیلی بر معماری دست کند زیرزمینی استان همدان؛ مطالعه موردی: مجموعه دستکند زیرزمینی سامن واقع در شهرستان ملایر”، مشاوره

۲۳- عبدالکریم اسماعیلی ” تحللیلی بر معماری صخره ای و سفال عصر آهن ۳ شمال غرب ایران: مطالعه موردی تپه بردعه کنده واقع در شهرستان مهاباد” مشاوره.

۲۴- رسول موسوی بیدلی “تحلیل وضعیت سیاسی اقتصادی حوزه­ی جغرافیایی چهار محال و بختیاری در دوره­ی ساسانی بر پایه­ی طبقه بندی منتخبی از سکه های ساسانی یافت شده در شهرستان اردل” راهنمایی.

۲۵- سید میلاد هاشمی ” محاسبه آماری فرآیند کاهش در دست افزارهای سنگی یک سویه­ی غار کمیشان و رابطه آن با کاربری محوطه” مشاوره.

 

راهنمایی/ مشاوره رساله­های دکتری دفاع شده:

۱-سید هاشم حسینی، “بررسی باستان شناختی محوطه تاریخی اسلامی تابران توس”، مشاوره.

۲-محمد مرتضایی، “مطالعه زیرساختهای طبیعی و فرهنگی در شکل گیری شهر گرگان (جرجان) در دوران اسلامی”، مشاوره.

۳-رحیم ولایتی، ” ارتباط فرهنگ وتمدن مصر و ایران در دوره هخامنشیان بر اساس یافته های باستان شناسی”، مشاوره.

۴-لیلی نیاکان، “بررسی روشمند حوزه های فرهنگی دشت های کرج و قزوین در دوران انتقالی ساسانی اوایل اسلامی”، مشاوره.

۵-زهره روحفر، “ساخت لعاب زرین فام در ایران با تأکید بر رساله ابوالقاسم کاشانی در سده های میانی (۷و۸ ه.ق) “، مشاوره.

۶- علیرضا عسگری چاوردی، “چگونگی تحولات میراث هخامنشی در منطقه فارس با اتکا به یافته های باستان شناسی،” راهنمایی.

۷- محمد رضا نعمتی، “بررسی منطقه دماوند در دوره اشکانی: مطالعه مورد محوطه تاریخی ولیران” ، مشاوره.

۸- مجید ساریخانی، ” بررسی و تحلیل داده های باستان شناختی حوضه رودخانه هراز شهرستان آمل در دوران ساسانی و صدر اسلام”، مشاوره.

۹- محمود حیدریان، ” چگونگی سیر تحول فرهنگی پیش از تاریخ غرب مازندران براساس کاوش های باستان شناسی تپه کلار و غار راشک کلاردشت”، راهنمایی.

۱۰- عباس نامجو، “مکان یابی باستان شناسی آتشکده های ساسانی بنابر متون تاریخی و جغرافیایی سده سوم تا نهم هجری قمری”، مشاوره.

۱۱- علیرضا خسرو زاده، ” مراکز و راههای تجاری پارت و ساسانی در سواحل تنگه هرمز و خلیج فارس” مشاوره.

۱۲- لیلا خسروی، ” تجزیه و تحلیل گنجینه غار کلماکره لرستان با تأکید بر نگاره ها، شکل و فناوری ساخت اشیاء” راهنمایی.

۱۳- محمد حسن ذال،” بازشناسی مراکز نظامی و راههای تجاری مازندران در دوره ساسانی و اسلامی، راهمایی.

۱۴- احمد علی اسدی،” سیر تکامل اجتماعی اقتصادی فارس در دوران ساسانی بر اساس پژوهشهای باستان شناسی، راهنمایی.

۱۵- مصیب امیری،” بررسی ومطالعه سفالهای دوران ساسانی و قرون اولیه اسلامی: مطالعه موردی محوطه های تاریخی استخر، شهرگور، بیشاپور، سرمشهد و دارابگرد.” راهنمایی.

۱۶- مریم محمدی،” بررسی علل و عوامل تجدید حیات سنت معماری دوره ساسانی در معماری سده های ۳ تا ۵ دوره اسلامی ایران” مشاوره.

۱۷-مهرداد ملک زاده،” نگاره شناسی و نشانه شناسی مفرغ های لرستانی بر پایه یافته های کاوش باستان شناختی سنگ تراشان” مشاوره.

۱۸- علی سجادی بررسی تطبیقی بناهای آرامگاهی دوره ایلخانی وصفوی استان خوزستان با مناطق همجوار(استانهای لرستان-اصفهان-ایلام- چهارمحال و بختیارى)، مشاوره.

۱۹- حسن هاشمی زرج آباد ” بناهای آیینی دوره ساسانی و تأثیر آن بر معماری آرامگاهی خراسان در دوران اسلامی (با تأکید بر مطالعات باستان شناسی چهارتاق ریوند سبزوار).” مشاوره.

۲۰- حسین توفیقیان ” مطالعه آمفوراهای پارتی و ساسانی خلیج فارس و کاربردهای آن در تجارت دریایی و غیره” مشاوره.

۲۱- محمد قمری ” مطالعه دوره گزار مفرغ به آهن در جنوب شرق دریای مازندران با استناد به داده­های محیطی و اقلیمی” مشاوره.

 

مسؤلیتهای علمی- اجرایی:

۱-  معاون اداری مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس (به مدت ۶ سال).

۲- مدیر دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس (یکسال).

۳- مدیرگروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس  (به مدت ۵/۱ سال).

۴- معاون اداری مالی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس (به مدت ۱ سال).

۵- بنیانگذار و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران (به مدت ۵/۱ سال).

۶- معاون اداری مالی دانشگاه مازندران (به مدت ۵/۲ سال).

۷- مدیر امور پایگاههای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور (به مدت ۵/۱ سال).

۸- معاون پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور (به مدت ۳ سال).

۹- سرپرست پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور (به مدت ۱ سال).

۱۰- عضو هیأت امناء پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به مدت ۴ سال.

۱۱- عضو کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو (به مدت ۲ سال).

۱۲- عضو هیأت نمایندگی ایران در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو برای دفاع از پرونده بیستون جهت ثبت در فهرست آثار جهانی در کشور لیتوانی سال ۲۰۰۶

۱۳- عضو هیأت نمایندگی ایران در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو برای دفاع از پرونده مجموعه کلیساهای ایران برای ثبت در فهرست آثار جهانی در شهر کبک کشور کانادا سال ۲۰۰۸

۱۴- عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر.

۱۵- رییس موسسه آموزش عالی مارلیک به مدت ۶ سال.

۱۶- بنیانگذار و عضو هیأت موسس انجمن علمی باستان شناسی ایران.

۱۷- رئیس هیأت مدیره انجمن علمی باستان شناسی ایران (از مهر ۱۳۹۰ ادامه دارد).

۱۸- عضو هیأت تحریریه مجله The International Journal of Humanities(از سال ۱۳۸۶ ادامه دارد).

۱۹- مدیر داخلی مجله The International Journal of Humanities (از سال ۱۳۸۹ ادامه دارد).

۲۰- مدیر مسئول مجله International Journal of The Society of Iranian Archaeologistاز سال ۱۳۹۲٫

۲۱- عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی انجمن باستانشناسان جنوب آسیا (SOSAA)، شیراز،  بهار ۱۳۸۷٫

۲۲- عضو کمیته علمی دهمین گردهمائی سالانه بین المللی باستانشناسی، بندر عباس، آذر ۱۳۸۷٫

۲۳- عضو کمیته علمی همایش بین المللی روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه، رامسر، خرداد ۱۳۸۸٫

۲۴- عضو کمیته علمی همایش ملی چشم انداز باستانشناسی شمال کشور در دهه آینده، نوشهر ۱۳۸۹٫

۲۵- دبیر علمی نخستین همایش باستان شناسی و هنر ساسانی، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند ۱۳۹۱٫

۲۶- عضو کمیته علمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دستاوردها، فرصتها، آسیب­ها)، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، اردیبهشت ۱۳۹۲٫