دربارۀ ما

فْـرَوَشی (fravashi) واژه‌ای اوستایی است که در زبان پارسی باستان فْـرَوَرتی (fravarti) و در پارسی میانه (زبان پهلوی) فْـرَوَهْـر (fravahr) خوانده می‌شود. این واژه از دو جزء فر یا فرا به معنی پیش و وَر به معنی پوشاندن و نگهداری کردن و پناه بخشیدن است. فروشی نیرویی است که اهورامزدا از برای نگهداری آفریدگان نیک ایزدی از آسمان فرو فرستاد و نیرویی است که سراسر آفرینش نیک از پرتو آن پایدار است. پیش از آنکه اهورامزدا جهان خاکی را بیافریند، فروردِ هر یک از آفریدگان نیک این گیتی را در جهان مینوی زبرین بیافرید و هر یک را به نوبۀ خود از برای نگهداری آن آفریدۀ جهان خاکی فرو می‌فرستد و پس از فنا و زوال آن آفریده، فرورد آن دیگر باره به سوی آسمان گراید و به همان پاکی تقدس ازلی بماند. هیچ وقت کسی را که به وی تعلق داشت فراموش نمی‌کند و هر سال یک بار به دیدن وی می‌آید و آن هنگام جشن فروردین است.

فره‌وشی دوفصل‌نامه‌ای در زمینۀ ایران‌شناسی (باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان‌های باستانی و دانش‌های پیوسته) است. علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌های تالیفی، ترجمه‌ای، نقد و معرفی کتاب خود را برای انتشار در مجلۀ فره‌وشی به نشانی مجله بفرستند.مجلۀ فره‌وشی، به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی شاهین آریامنش منتشر می‌شود. این دوفصل‌نامه در زمینۀ ایران‌شناسی (باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان‌های باستانی، میراث فرهنگی) است. علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌های تالیفی، ترجمه‌ای، نقد و معرفی کتاب خود را برای انتشار در فره‌وشی به نشانی faravashi@yahoo.com بفرستند.