دکتر نگین میری

نام دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام گروه آموزشی استاد زبان‌شناسی
آخرین مدرک تحصیلی استاد دکتری تخصصی
رشته تحصیلی استاد باستان‌شناسی
مرتبه علمی استاد استادیار
آدرس پست الکترونیکی استاد ——–
گرایش تحصیلی استاد ——–
نام استاد نگین
نام خانوادگی استاد میری
مقطع آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
نام رشته آخرین مدرک تحصیلی باستان‌شناسی
نام دانشگاه اخذ آخرین مدرک تحصیلی استرالیا
نام شهر اخذ آخرین مدرک تحصیلی استرالیا
نام کشور اخذ آخرین مدرک تحصیلی استرالیا
شماره تلفن دفتر استاد ——–

دروس ارائه شده توسط استاد:
مقالات علمی چاپ شده در مجلات:
مقالات علمی ارائه شده در همایش ها:
۱٫ « جغرافیای تاریخی رودخانه های فارس: بازنگری و مکان یابی ,۱۳۸۱
کتابهای تالیفی و تصنیفی:
۱۳۹۱,پارس ساسانی، جغرافیای تاریخی و سازمان اداری/Sasanian Pars; Historical Geography and Administrative Organization .1
۱۳۹۲,سازمان اداری و مهرهای ساسانی/Sasanian Administration and Sealing Practices .2
۳٫ درامدی بر مطالعات باستان شناسی در کتاب تاریخ جامع ایران ,۱۳۹۳