دکتر فرزانه گشتاسب

نام و نام خانوادگی: فرزانه گشتاسب

سال تولد:۱۳۵۲

متاهل

 

مدارک تحصیلی

 • لیسانس فیزیوتراپی از دانشگاه تهران (۱۳۷۶)
 • فوق‌لیسانس فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران (۱۳۸۲)
 • دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۸۸)

سوابق پژوهشی

پایان‌نامه‌ها

 • ۱۳۷۶، پوکی استخوان و درمان آن، پایان‌نامه کارشناسی فیزیوتراپی. دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۲٫ بررسی هات ۲۸، ۲۹ و ۳۰ از گاهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ‌و زبان‌های باستانی. دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۷٫ بازمانده‌های سنت کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی زرتشتیان ایران. پایان‌نامه دکترای فرهنگ‌و زبان‌های باستانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقالات علمی (پژوهشی/ ترویجی)

 • ۱۳۸۷٫ «سبزه»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۷٫ «میرنوروزی»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۸٫ «فال کوزه»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۸٫ «هفت (عدد)»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۸٫ «سه (عدد)»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۸٫ «زرتشت»، دایره‌المعارف نوجوانان. فرهنگ معاصر. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۸٫ «زرتشتیان ایران»، دایره‌المعارف نوجوانان. فرهنگ معاصر. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۹٫ «اوستا»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۹٫ «ارداویراف‌نامه»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۹٫ «بندهش»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۹٫ «نُه (عدد)»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۸۹٫ «دوازده (عدد)»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی(گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۰٫ «سیزده (عدد)»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۰٫ «چهار (عدد)»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۰٫ «جشن سده»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی(گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۰٫ «ستوش در متون پهلوی و آیین‌های زرتشتی»، مجله زبانشناخت. ش ۲٫ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ۱۳۹۰٫ «گاو»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی(گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۰٫ «جمشید»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی(گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۰٫ «چهردادنسک»، دانشنامه ایران. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی(گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۱٫ «رویین‌تنی»، دایره‌المعارف فرهنگ مردم. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی(گواهی تالیف)
 • ۱۳۹۱٫ «زمان آرمانی در دین مزدیسنی»، مجله زبانشناخت. ش ۴٫ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (گواهی تالیف)

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی

 • ۱۳۸۶٫ فرهنگ زرتشتیان ایران. طرح پایان‌یافته برای دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • ۱۳۸۶- ۱۳۸۸٫ همکاری در طرحِ گویش بهدینان شهر یزد، ج ۳و ۴٫ تألیف دکتر کتایون مزداپور
 • ۱۳۸۷-۱۳۸۹٫ همکاری در طرحِ واژه‌نامه فارسی میانه- فارسی، طرح گروهی پایان یافته در گروه زبان‌های باستانی پژوهشکده زبانشناسی
 • ۱۳۸۹- ۱۳۹۰٫ تهیه متن انتقادی اندرز اوشنر دانا، همراه با آوانویسی، ترجمه فارسی و یادداشت‌نویسی. طرح پایان یافته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ۱۳۹۰-۱۳۹۲٫ فرهنگ اویم ایوک. طرح موظف در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فعالیت های آموزشی

 • تدریس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۸۹
 • تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه یزد، رشته ایرانشناسی، از سال ۱۳۸۹

کتابهای تألیف شده

 • ۱۳۸۷٫ آموزش دینی، سال اول دبیرستان. تهران: انجمن زرتشتیان تهران
 • ۱۳۸۸٫ آموزش دینی، سال دوم دبیرستان. تهران: انجمن زرتشتیان تهران
 • ۱۳۸۹٫ آموزش دینی، سال سوم دبیرستان. تهران: انجمن زرتشتیان تهران
 • ۱۳۸۹٫ تیشتر یشت. همراه با دکتر زهره زرشناس. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سوابق اجرائی، مدیریتی و نظارتی

 • مسئول برگزاری سخنرانی ها ونشست‌های علمی پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی، از سال ۱۳۸۹

میزگرد ها و سخنرانی ها

 • «نقش و جایگاه ضمیر متصل در گویش بهدینان شهر یزد »،‌ در اولین همایش بین‌المللی گویشهای مناطق کویری ایران، آذر ۱۳۸۹
 • «معرفی فرهنگ فارسی میانه»، در همایش فرهنگ نویس دهخدا، اسفند ۱۳۸۹

جوایز

 • پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۰