دکتر سعید امیرحاجلو

بنام خدا

 شناسنامه علمی

              (فهرست فعالیتها و سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی)

نام و نام خانوادگی: سعید امیرحاجلو        —

آدرس پست الکترونیک: Saeed.Hajloo@Gmail.com     و  s.hajloo@ujiroft.ac.ir

تحصیلات:

ـ دکتری تخصصی باستان­شناسی گرایش دوران اسلامی، دوره روزانه، دانشگاه تربیت مدرس، (فارغ التحصیل رتبه اول)، ورودی ۱۳۸۷، عنوان رساله دکتری: «بررسی باستان شناختی مراکز سکونتی دوران سلجوقی تا صفوی در حاشیه شمالی دشت اصفهان» با معدل ۵۶/۱۸

ـ کارشناسی­ارشد باستان­شناسی، گرایش دوران اسلامی، دوره روزانه، دانشگاه تربیت مدرس، (فارغ التحصیل رتبه اول)، عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد: «بررسی باستان­شناختی گرمابه­های شهر اصفهان و عوامل اثرگذار بر معماری آنها از دوره صفوی تا قاجار»، معدل کل ۶۷/۱۸٫

 

 

مقالات فارسی:

امیرحاجلو، سعید؛ سارا سقایی، ۱۳۹۴، «گمانه­زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر قدیم نرماشیر (محوطه چغوک آباد) استان کرمان»، گزارش­های چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان­شناسی ایران، ۱۶ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، صص: ۲۸-۲۴٫

سقایی، سارا؛ سعید امیرحاجلو، ۱۳۹۵، «منظر تاریخی و فرهنگی نرماشیر کرمان در دوره اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات باستان­شناسی دوران اسلامی، دانشگاه مازندران، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان، صص ۳۶-۷٫

صارمی نایینی، داوود؛ سعید امیرحاجلو؛ لیلا کیخا، ۱۳۹۴، «نقش اقلیم در شکل گیری خانه های مسکونی چابهار؛ مطالعه موردی خانه دلوشی ۱، دلوشی ۲ و دریانورد»، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد: دانشگاه علم و هنر، اسفند ۱۳۹۴ (پذیرش اصل مقاله).

امیرحاجلو، سعید؛ علیرضا هژبری نوبری؛ مهرداد اکبری گندمانی، ۱۳۹۴، «نگاهی نو به تأثیر اندیشه­های دینی ایرانیان باستان بر تفکرات یونانیان»، مجله مطالعات ایرانی (ISCدانشگاه باهنر کرمان، سال چهاردهم،  شماره ۲۷، بهار و تابستان، صص ۴۹-۲۷٫

امیرحاجلو، سعید، ۱۳۹۴، پیوستگی و گسستگی فرهنگی دو شهر اسلامی نرماشیر و جیرفت در جنوب کرمان، کتاب «ارجنامه دکتر یوسف مجیدزاده»، تک شماره، پذیرش چاپ.

مقبلی قرایی، فریده؛ سعید امیرحاجلو؛ سارا سقایی، ۱۳۹۴، «مطالعه معماری و تحلیل فضایی قلعه جمالی نرماشیر»، دومین همایش ملی باستان­شناسی ایران، دانشگاه بیرجند، مشهد، ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۴ (چاپ اصل مقاله در مجموعه مقالات همایش).

برسم، معصومه؛ سعید امیرحاجلو، ۱۳۹۴، «عوامل امنیتی مؤثر بر ساختار معماری ارگ راین کرمان»، دومین همایش ملّی باستان­شناسی ایران، دانشگاه بیرجند، مشهد، ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۴ (چاپ اصل مقاله در مجموعه مقالات همایش).

امیرحاجلو، سعید، ۱۳۹۳، «تبیین نقش متغیرهای بوم­شناسی در حیات شهر اسلامی جیرفت»، مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش­های باستان­شناسی ایران، شماره ۷، دوره چهارم، پاییز و زمستان، صص: ۱۹۴-۱۷۵٫

امیرحاجلو، سعید؛ شهسواری، میثم، ۱۳۹۳، «تحلیل سیستم دفاعی دشت جیرفت در سده­های نخست تا میانه اسلامی»، کتاب مجموعه مقالات تخصصی جیرفت­نامه، انجمن ایرانی تاریخ، (پذیرش چاپ).

سنجری، صالح؛ ناصر برومند؛ سعید امیرحاجلو، ۱۳۹۳، «مقایسه نتایج خاکشناسی بخش­های قدیمی و مرمت­شده تپه باستانی کنارصندل (تپه جنوبی) در جیرفت»، اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، دانشگاه جیرفت، اسفند ۱۳۹۳٫

امیرحاجلو، سعید؛ سارا سقایی، ۱۳۹۲، «شبکه راه­های ارتباطی و منازل میان­راهی شمال اصفهان در دوران سلجوقیان»، فصلنامه هنر و فن دانشگاه مازندران، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص: ۱۴۵-۱۲۵٫

امیرحاجلو، سعید، ۱۳۹۳، «دو سنگ­نگاره نویافته کوه قلعه سلیمان جیرفت»، دوفصلنامه پژوهش­های باستان شناسی مدرس، شماره نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲ (تاریخ انتشار ۱۳۹۳)، صص: ۱۶۷-۱۶۴٫

امیرحاجلو، سعید، ۱۳۹۳، «اهمیت و کارکرد آستان قدس رضوی در مشروعیت بخشی به حکومت سلاطین سنّی و شیعه ایران»، نخستین همایش علمی پژوهشی ولایت در فرهنگ رضوی، از مجموعه برنامه­های دوازدهمین جشنواره بین­المللی امام رضا (ع) با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان و دانشگاه جیرفت، ۱۰ شهریور ۱۳۹۳، صص: ۲۰۸-۱۹۲٫

امیرحاجلو، سعید و جواد نیستانی، ۱۳۹۳، «پراکندگی، کارکرد و الگوی حاکم بر سازه و تزیین آثار سلجوقیان در برخوار اصفهان»، مجله علمی ـ پژوهشی (ISC) مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، دوره ۵، شماره ۱۸، صص: ۳۲-۱٫

امیرحاجلو، سعید؛ سمیرا شیخ اکبری زاده؛ حسنعلی عرب، ۱۳۹۲، «مطالعه تفسیرگرایانه صخره­­نگاره­های نویافته زه­کلوت رودبار»، مجله مطالعات ایرانی (ISCدانشگاه باهنر کرمان، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاییز و زمستان، صص: ۲۱۵-۱۹۵٫

امیرحاجلو، سعید، ۱۳۹۲، «پیامدهای هجوم افغانان در حیات شهرهای تاریخی مرکز ایران؛ مطالعه موردی دشت برخوار در شمال اصفهان»، سمینار مباحث باستان شناختی هنر، فرهنگ و تمدن اسلامی، هشتم خرداد ۱۳۹۲، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور.

امیرحاجلو، سعید، ۱۳۹۲، «تأملی در علل شکل گیری قلعه تاریخی مورچه خورت؛ بزرگترین روستای برج و بارودار چندطبقه در مرکز ایران»، سمینار مباحث باستان شناختی هنر، فرهنگ و تمدن اسلامی، هشتم خرداد ۱۳۹۲، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور.

امیرحاجلو، سعید و سارا سقایی، ۱۳۹۱، «تحلیل معمارانه استحکامات دفاعی سه­گانه شهر اصفهان در دوران اسلامی»، دوفصلنامه پژوهش­های باستان­شناسی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۴، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صفحات ۱۷۶ تا ۱۹۱٫

امیرحاجلو، سعید؛ جواد نیستانی؛ سیدمهدی موسوی، حمید خطیب شهیدی، ۱۳۹۱، «تأملی در علل توسعه و تخریب اقامتگاه­های شاهی میان­راهی دوران صفوی؛ با نگاهی بر دولت­آباد، علی­آبادریگ و دمبی در شمال اصفهان»، مجله علمی پژوهشی ISC” مرمت و بافتهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

امیرحاجلو، سعید، سارا سقایی، ۱۳۹۱، «تأملی در چرایی و چگونگی شکل گیری معماری دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول در مرکز مازندران»، نخستین همایش ملّی هنر تبرستان؛ گذشته و حال، دانشگاه بابلسر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱٫

سقایی، سارا؛ میثم فلاح؛ اعظم ملک، سعید امیرحاجلو، ۱۳۹۱، «مطالعه خصوصیات معماری و هنری سقانفارهای شهرستان بابلسر؛ بنایی مذهبی خاص بخش مرکزی مازندران»، نخستین همایش ملّی هنر تبرستان؛ گذشته و حال، دانشگاه بابلسر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱٫

امیرحاجلو، سعید؛ سارا سقایی، ۱۳۹۰، مبانی دینی در معماری گرمابه­های دوران اسلامی؛ مطالعه موردی: گرمابه­های تاریخی مرکز ایران، همایش ملّی هنر اسلامی، آبان ۱۳۹۰، دانشگاه بیرجند، (چاپ در مجموعه مقالات).

امیرحاجلو، سعید، ۱۳۹۰، «کتیبه­ای از بروجرد؛ اطلاعاتی جدید درباره گنبدخانه­های مساجد سلجوقی»، مجله علمی ـ ترویجی اثر، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، شماره ۴۷، صفحات: ۲۸ تا ۳۴٫

امیرحاجلو، سعید؛ سارا سقایی، (۱۳۹۰)، آثار تاریخی دشت مورچه­خورت اصفهان با استناد به متون و منابع مکتوب دوران اسلامی، مجموعه مقالات مزدک نامه (۳)، یادنامه مزدک کیانفر، صفحات ۱۱۵ تا ۱۴۲٫

امیرحاجلو، سعید؛ سارا سقایی؛ میثم فلاح، (۱۳۸۹)، بازشناسی الگوی معماری گرمابه­های عصر تیموری در حمام شومیای محمودآباد مازندران، همایش چشم­انداز باستان­شناسی شمال کشور در دهه آینده، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، نوشهر، (چاپ در مجموعه مقالات).

امیرحاجلو، سعید؛ سارا سقایی، (۱۳۸۸)، بررسی باستان­شناختی محوطه دهچی مورچه­خورت در شمال اصفهان، مجله پژوهش­های باستان­شناسی مدرس، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان، صفحات ۱۴۳ تا ۱۶۵٫

تقوی، عابد و سعید امیرحاجلو، (۱۳۸۸)، دستاوردها و توانمندی­های گروه باستان­شناسی دانشگاه تربیت­ مدرس، همایش امکان و امکانات تحوّل آموزش باستا­ن­شناسی ایران، دانشگاه بوعلی­سینای همدان، (پذیرش و ارائه پوستر).

نیستانی، جواد؛ سعید امیرحاجلو، (۱۳۸۷)، نمادگرایی در فرش دستباف ایران با تأکید بر نقشمایه­های جانوری، مجله علمی ـ ترویجی نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ویژه نامه هنرهای سنّتی، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، شماره ۲۴ و ۲۵٫

 

مقالات انگلیسی:

Samira Sheikhakbari, Hossein Sarhaddi-Dadian, Saeed Amirhajloo, Ali Daneshi, 2015, “Comparative Study of Pottery Industry in Zeh-Klout Historical Period in Roudbar-Kerman with Its Neighbouring Cultures Based on the New Archaeological Evidences”, international journal of Archaeology, vol 3. Issue number 3, pp:22-32.

Amirhajloo, Saeed; Neyestani, Javad; Mousavi, Seyyed Mehdi; Khatib Shahidi, Hamid. 2012, “Analysis of architectural properties of landlord’s forts in the Qajar era in the Borkhar plain of Isfahan, Iran, Archives des science (ISI), Vol. 65,  No. 9, Sep 2012.

Neyestani, Javad; Amirhajloo, Saeed, (2010), “the Analysis of Effective Factors in Architecture of Isfahan Baths from Safavid to Qajar via spss”, the Journal of Humanities of Tarbiat Modares University (ISC), Vol. 17, Nomber .1.

Sara Saghaee & Saeed Amirhajloo, 2011, “Formation and Development of Historical City of Gaz in Northern Roads of Esfahan, Iran”, Archeometrie 2011, Universite de liege. 11-15 April 2001, Liege, Belgium, (abstract).

 

مقالات عربی:

نیستانی، جواد؛ سعید امیرحاجلو، سیدمهدی موسوی کوهپر، (۲۰۱۱)، الخط و علم الخط فی السّجاد یدویّ الایرانی، مجله العلوم الانسانیه الدولیه (ISC)، لجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، السنه ۱۸، العدد ۳٫

 

کتاب:

  1. امیرحاجلو، سعید؛ سقایی، سارا، (۱۳۸۹)، مجموعه دروس باستان­شناسی دوران اسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

 

افتخارات:

ـ پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت در سال ۱۳۹۳٫

ـ استاد نمونه دانشگاه جیرفت در سال ۱۳۹۳٫

ـ فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری تخصصی رشته باستان­شناسی از دانشگاه تربیت مدرس با معدل ۵۶/۱۸٫

ـ فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی­ارشد رشته باستان­شناسی دانشگاه تربیت مدرس با معدل ۶۷/۱۸٫

ـ فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان با معدل ۹۸/۱۷٫

 

فعالیت­های آموزشی (تدریس):

ـ تدریس دروس مقطع کارشناسی­ارشد: «روش تحقیق در باستان­شناسی»، «باستان­شناسی صدراسلام»، «باستان­شناسی دوران اسلامی از قرن ۵ تا ۹ هجری»، «هنرهای کاربردی دوران اسلامی»، «روش کاوش و بررسی آثار باستانی» و «سیر تحول خطوط و کتیبه­ها» در دانشگاه جیرفت، از مهر ۱۳۹۲ تا کنون.

ـ تدریس دروس مقطع کارشناسی: «باستان­شناسی و هنر اسلامی (۱)»، «باستان شناسی و هنر اسلامی (۲)»، «تکنیک و هنر سفالگری»، «جغرافیای تاریخی ایران»، «بررسی تمدنهای باستانی از نظر قرآن کریم»، «روش کاوش و بررسی آثار باستانی»، «تاریخ هنر ایران از آغاز تا اسلام» مقطع کارشناسی در دانشگاه جیرفت از مهر ۱۳۹۱ تا کنون.

ـ تدریس «باستان­شناسی صدراسلام»، مقطع کارشناسی باستان­شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ـ پیشوا، سال ۱۳۸۹٫

ـ تدریس در رشته معماری، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی (از دیماه ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۳۹۱)، واحدهای مبانی طراحی معماری، مبانی هنرهای تجسمی، مبانی رنگ­شناسی، نقوش تزیینی در معماری.

ـ تدریس در مؤسسه آموزش عالی آرمان، در رشته معماری، واحدهای مبانی هنرهای تجسمی، مبانی نظری معماری، کارگاه حجم و نقش (از مهرماه ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۳۹۱)

ـ یک دوره تدریس در دوره آمادگی آزمون کارشناسی­ارشد باستان شناسی، دوران اسلامی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۸٫

 

راهنمایی و مشاوره پایان­نامه­های دانشجویی:

راهنمایی پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «همنشینی فرم سفالینه­ها و آرایه­های معماری دوره صفوی؛ مطالعه موردی تنگ­بری­های کوشک هشت­بهشت و کاخ علی­قاپو»، پریسا امیرحاجلو، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۴٫

راهنمایی پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «بررسی باستان­شناختی سفال دوران اسلامی نرماشیر با تکیه بر شهر قدیم نرماشیر (چغوک­آباد)»، محجوبه امیرانی پور، دانشگاه جیرفت، ۱۳۹۴٫

راهنمایی پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «تحلیل فضایی قلاع روستایی و شهری ایالت کرمان در دوره صفوی تا قاجار (بر پایه مطالعه موردی ارگ راین)»، معصومه برسم، دانشگاه جیرفت، ۱۳۹۴٫

راهنمایی پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «بررسی روشمند باستان­شناسی محوطه­ها و آثار دوران اسلامی شهرستان نرماشیر کرمان»، فریده مقبلی، دانشگاه جیرفت، ۱۳۹۴٫

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «بررسی باستان مردم شناسی روستای شهوار میناب با تأکید بر سفال جهله»، آقای حمید علیمرادی، دانشگاه جیرفت، ۱۳۹۴٫

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی باستان­شناسی قلاع دفاعی حوزه فرهنگی جیرفت با تأکید بر قلعه سموران رودفرق عنبرآباد»، محسن سلیمانی پور، دانشگاه جیرفت، ۱۳۹۴٫

راهنمایی پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «بررسی باستان­شناختی محوطه­های زهکلوت جازموریان واقع در شهرستان رودبار»، خانم سمیرا شیخ اکبری زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، ۱۳۹۲٫

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی با عنوان: «تحولات معیشتی حوزه فرهنگی جیرفت از هزاره سوم تا دوران اسلامی»، آقای مهران عسکرپور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، ۱۳۹۳٫

مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «بررسی روشمند باستان­شناسی محوطه­های دوران اسلامی حوزه شرقی هلیل رود در شهرستان عنبرآباد»، آقای مصیب احمدیوسفی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۹۲٫

مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «بررسی باستان­شناسی جزیره خارک در دوران تاریخی ایران» آقای ایمان قربانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، ۱۳۹۳٫

مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «تاثیر یافته­های باستان­شناسی در جذب گردشگری فرهنگی در شهر برازجان»، آقای محمد فیروزپور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، ۱۳۹۲٫

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مطالعه تاثیرات اقلیم و محیط زیست بر شکل گیری و توسعه معماری سواحل مکران در دوران اسلامی»، خانم لیلا کیخا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۴٫

 

داوری مقالات علمی:

ـ داوری مقالات مجله علمی ـ پژوهشی «زن و فرهنگ» دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

ـ داوری مقالات مجله علمی پژوهشی «جامعه­شناسی تاریخی»، دانشگاه تربیت مدرس.

ـ داوری مقالات مجله علمی پژوهشی «مطالعات باستان شناسی»، دانشگاه تهران.

ـ داوری مقالات مجله «مطالعات تاریخ فرهنگی» انجمن ایرانی تاریخ از سال ۱۳۹۲٫

ـ عضو کمیته علمی (هیأت داوران) همایش «ولایت در فرهنگ رضوی» در دهه کرامت ۱۳۹۳ (۱۰ و ۱۱ شهریور) در جنوب کرمان.

ـ عضو کمیته علمی دومین همایش ملّی باستان شناسی ایران، دانشگاه بیرجند و داوری ۴ مقاله برای همایش.

ـ عضو کمیته علمی دومین همایش بین­المللی باستان شناسان جوان، دانشگاه تهران و داوری ۵ مقاله برای همایش.

 

داوری کتاب:

ـ داوری ترجمه کتاب «سکونت­گاه­های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران؛ شهرها و روستاهای نخستین امپراطوری­ها در جنوب غربی ایران» نوشته هنری رایت و جیمز نیلی، انتشارات دانشگاه هنر شیراز.

 

تجارب اجرایی، علمی، فرهنگی:

ـ عضو شورای سردبیری نشریه «فره­وشی» در زمینه ایران­شناسی (باستان­شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان­های باستانی و میراث فرهنگی) از ۱۳۹۴٫

ـ عضو کارگروه تدوین طرح جامع پژوهشی دانشگاه جیرفت. بهار ۱۳۹۳٫

ـ مشاور معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه جیرفت از فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴٫

ـ مسئول انجمن­های علمی دانشگاه جیرفت از مهر تا اسفند ۱۳۹۲٫

ـ عضو شورای مدیریت دانشگاه جیرفت از فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴٫

ـ رییس بخش علوم انسانی دانشگاه جیرفت از آبان ۱۳۹۱ تاکنون.

ـ مدیر گروه باستان­شناسی و تاریخ دانشگاه جیرفت از آبان ۱۳۹۱ تاکنون.

ـ عضو کانون بسیج اساتید دانشگاه جیرفت از آبان ۱۳۹۱ تاکنون.

ـ مدیرگروه دروس عمومی و معارف دانشگاه جیرفت از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳٫

ـ بازرس علی البدل انجمن علمی باستان­شناسی ایران در انجمن­های علمی وزارت علوم از مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۳٫

ـ مدیرمسئول و سردبیر دوفصلنامه تخصصی «پژوهش­های باستان­شناسی مدرّس»، دانشگاه تربیت مدرّس، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱٫

ـ عضو هیأت تحریریه دوفصلنامه «پژوهشهای باستان­شناسی مدرس»، دانشگاه تربیت مدرس، از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴٫

ـ دبیر انجمن علمی دانشجویان باستان­شناسی دانشگاه تربیت مدرس، از مهر ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱٫

ـ دبیر تشکل فرهنگی هنری آسمانه، دانشکده معماری و هنر کاشان به مدت ۲ سال از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴٫

ـ عضو هیأت مؤسس کانون فرهنگی هنری چلیپا در دانشکده معماری و هنر کاشان در سال ۱۳۸۵٫

ـ همکاری با پایگاه بسیج شهدای مشهد کاوه اصفهان در قالب برنامه های فرهنگی ـ تبلیغاتی، پارچه نویسی، طراحی پوستر و گرافیکی و عضویت فعال در آن پایگاه از ۱۳۸۴ تاکنون.

 

فعالیت­های میدانی:

ـ سرپرست و مجری طرح کاوش پیگردی و خواناسازی شواهد معماری و مطالعه منظر فرهنگی قلعه سنگ سیرجان، مهر و آبان ۱۳۹۴٫

ـ سرپرست و مجری طرح گمانه­زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر قدیم نرماشیر (چغوک­آباد) در استان کرمان، تیر ۱۳۹۳٫

ـ سرپرست و مجری طرح بررسی و تهیه و تدوین پرونده ثبتی آثار قابل ثبت شهرستان نرماشیر در استان کرمان برای ثبت در فهرست آثار ملّی، تیر ۱۳۹۳٫

ـ معاونت هیأت بررسی باستان­شناختی با عنوان: «بررسی و شناسایی سیستماتیک باستان­شناسی محوطه موسوم به شهر اسلامی کلار»؛ کلاردشت مازندران، مرداد ۱۳۹۱٫

ـ عضو هیأت گمانه­زنی در محوطه برخ و باران سفلی، شهرستان سرپل ذهاب کرمانشاه (پروژه کاوش­های باستانشناسی نجات بخشی محدوده سد شهدای گمنام تنگ حمام)، مرداد ۱۳۹۰٫

ـ عضو هیأت بررسی باستان­شناختی سکونت­گاه­های دوران اسلامی برخوار کهن (شمال اصفهان)، فروردین ۱۳۹۰٫

ـ عضو هیأت بررسی باستان­شناختی محدوده سد هراز، شهرستان آمل به سرپرستی دکتر حسن کریمیان، مهر ۱۳۸۹٫

ـ عضو هیأت گمانه­زنی محوطه مهرنگار دامغان، استان سمنان، به سرپرستی آقای علی حقیقت، مرداد ۱۳۸۸٫

ـ عضو هیأت بررسی و شناسایی باستان شناختی کبودرآهنگ همدان، ‌به سرپرستی آقای رضا نظری­ارشد، ‌شهریور ۱۳۸۶٫

ـ عضو هیأت بررسی­و شناسایی باستان­شناختی ملایر، بخش مرکزی و جوکار به سرپرستی رضا نظری­ارشد، اردیبهشت ۱۳۸۶٫

ـ همکاری در طرح تحقیقاتی ـ پژوهشی علل رکود فرش کاشان با همکاری اتاق بازرگانی وزارت بازرگانی و دانشگاه کاشان در تیرماه ۱۳۸۴ در شهر کاشان به عنوان پژوهشگر گروه رنگرزی.

ـ همکاری در طرح مرمت حمام علیقلی­آقا اصفهان، با سرپرستی آقایان حسین و مسعود آقاجانی، ۱۳۸۱٫

 

فعالیتهای فرهنگی، هنری:

ـ ۱۴ سال سابقه در رشته خوشنویسی (نستعلیق) و مدرک درجه عالی از انجمن خوشنویسان ایران.

ـ ۴ سال سابقه در رشته نگارگری ایرانی (مینیاتور).