شورای سردبیری

 

mosavi

دکتر سیدمهدی موسوی، دانش‌نامۀ دکتری خود را در رشتۀ باستان‌شناسی دریافت کرده است. تخصص وی باستان‌شناسی دورۀ ساسانی است و هم‌اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه تربیت مدرس، به فعالیت مشغول است. او هم‌اکنون معاون مالی، اداری و منابع انسانی پژوهشگاه علوم انسانی است. وی همچنین رییس هیئت مدیرۀ انجمن علمی باستان‌شناسی ایران و مدیر مجلۀ بین‌المللی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران است.

 

 

***

New Picture

استاد اسماعیل یغمایی، دانش‌نامۀ کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ باستان‌شناسی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. وی از باستان‌شناسان پیشکسوت ایران و از شاگردان دکتر نگهبان بوده است و کاوش های بسیاری در محوطه های باستانی ایران داشته است که می توان به کاوش های تپه حصار دامغان، بردک سیاه و … اشاره کرد.

 

 

 ***

 

 

drدکتر حکمت‌اله ملاصالحی، دانشنامۀ دکتری باستان‌شناسی خود را در سال ۱۳۶۴ از دانشگاه آتن یونان دریافت کرده است. وی دانشیار باستان‌شناسی دانشگاه تهران است.

 

 

 

 

***

 

 

c.nasrollahzadehدکتر سیروس نصراله‌زاده، دانش‌نامۀ دکتری خود را در رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی دریافت کرده است. وی سال‌‌ها در پژوهشگاه میراث فرهنگی به پژوهش می‌پرداخت و هم‌اکنون به عنوان دانشیار در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به فعالیت مشغول است. او هم‌اکنون معاون پژوهشکدۀ زبان‌شناسی است.

 

 

 

 ***

 

 

۱۰۰۱۹دکتر فرزانه گشتاسب، دانش‌نامۀ دکتری خود را در رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی دریافت کرده است و هم‌اکنون به عنوان دانشیار در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به فعالیت مشغول است. وی در سال ۱۳۹۰ به عنوان پژوهشگر برگزیدۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معرفی شده است.

 

 

 

 ***

 

 

نگین میری

دکتر نگین میری، دانش‌نامۀ دکتری خود را در رشتۀ باستان‌شناسی دریافت کرده است و هم‌اکنون به عنوان استادیار در دانشگاه شهید بهشتی به فعالیت مشغول است. تخصص وی باستان‌شناسی دورۀ ساسانی و اوایل اسلامی است. او همچنین عضو هیئت مدیرۀ انجمن علمی باستان‌شناسی ایران است.

 

 

 ***

 

 

دکتر سعید امیرحاجلو، دانش‌نامۀ دکتری خود را در رشتۀ باستان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است. تخصص وی باستان‌شناسی دورۀ اسلامی است و هم‌اکنون به عنوان استادیار دانشگاه جیرفت به فعالیت مشغول است. امیرحاجلو هم‌اکنون مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه جیرفت است. وی پیشتر سردبیر مجله پژوهشهای باستان‌شناسی مدرس بوده و اکنون عضو انجمن علمی باستان‌شناسی ایران است.

 

 

 ***


New Pictureشاهین آریامنش
، دانشجوی دکتری در رشتۀ باستان‌شناسی است. وی سردبیر مجلۀ باستان‌شناسی کهن‌کاو و همچنین سردبیر مجلۀ ایران‌شناسی مارلیک بوده است. کتاب آفرین ادیب و ارج ورجاوند دو کتابی است که به کوشش وی منتشر شده و  نیز نویسندۀ کتاب تالیفی باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران به صورت مشترک با دکتر وحدتی‌نسب است. وی مدیر انتشارات آریارمنا است و نیز هم اکنون عضو انجمن علمی باستان‌شناسی ایران است.